Mensen met een uitdaging

De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen te maken vaak heel bijzondere, maar ook kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

Update: Maatregelen Careflex rondom coronavirus

25-05-2020

Maatregelen Careflex rondom coronavirus

In dit onderstaande nieuwsbericht zijn alle updates van de afgelopen tijd verwerkt.

Update 23 juni

Gelukkig wordt het nog steeds rustiger rondom corona. Dagelijks lezen we over een afname van het aantal patiënten en in het land lijken we de verspreiding van het virus onder controle te houden. Met Careflex blijven wij het naleven van maatregelen door onze medewerkers en de instellingen waar wij werkzaam zijn, scherp in de gaten houden. Omdat wij zien dat dit goed gaat en wij op dit moment geen grote veranderingen in maatregelen verwachten, zullen wij voorlopig geen aparte corona updates meer publiceren. Mocht er weer aanleiding voor zijn, dan pakken wij dit uiteraard opnieuw op. Met onze partners blijven wij vanzelfsprekend actief in gesprek om de situatie op de werkvloer te monitoren.

Update 25 mei

Inmiddels zijn we alweer een aantal weken aan het opbouwen, waarmee we bedoelen dat wij de crisismodus organisch hebben laten transformeren naar een genormaliseerde structuur van leven en werken. De essentie van ons werk bestaat uit primaire zorgtaken in complexe casuïstiek en dus leven en werken met bijzondere mensen in kwetsbare situaties. Het is ons gelukt om dat principe in de afgelopen weken boven alles te stellen. Dit heeft er toe geleid dat wij als zorgonderneming de continuïteit hebben geborgd bij onze zorgpartners en waar nodig bij crisisinterventie hebben ondersteund. Daarnaast hebben we onze zorgmedewerkers de nabijheid en faciliteiten kunnen gegeven om hun werk te verrichten. We hebben er met alle betrokken instanties alles aan gedaan om zowel preventief als reactief een Great Place to Work te blijven voor onze zorgmedewerkers én de zorgmedewerkers die we tegenkomen in het werkveld.

Vanzelfsprekend blijven wij alle richtlijnen en wijzigingen in maatregelen vanuit de veiligheidsregio, het RIVM, GGD en VGN op de voet volgen en uitvoeren. Op sommige momenten zelfs stringenter dan voorgeschreven. Dit alles om te borgen dat wij uitsluitend zorg verlenen met gezonde zorgmedewerkers.
We hebben in de afgelopen weken duizenden beschermende artikelen ingekocht, verzameld en gedoneerd aan kwetsbare zorglocaties door heel het land. Met de kleinschaligheid konden we binnen luttele uren schakelen en voor één of meerdere dagen middelen leveren in afwachting van grotere voorraden. Nog steeds houden we een kleine voorraad aan voor kwetsbare situaties. We nodigen zorgmedewerkers dan ook uit om dergelijke situaties te melden, opdat we samen met alle betrokkenen voor meer preventie en veiligheid kunnen zorgen.
Voor nu zien we met enthousiasme en waakzaamheid de komende versoepeling van corona maatregelen binnen en buiten de zorg tegemoet. Mits geen ingrijpende wijzigingen in maatregelen, verwachten wij de volgende update richting de zomer te geven. Mocht u tussentijds vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons 24/7 bereiken.


Update 23 april 

Voor de zorg verandert er met de aangekondigde verlenging van de maatregelen vanaf 28 april niet veel. De richtlijnen en protocollen van het RIVM voor het werken in de zorg blijven onveranderd en deze blijven wij dan ook volgen.

De druk op onze zorgmedewerkers blijft aanwezig. Ondanks deze onzekerheid houden wij vast aan ons gezamenlijke doel: de cliënt elke dag weer de zorg leveren die nodig is. Hier zetten onze zorghelden zich onverminderd voor in. Om dit te kunnen waarborgen in deze crisistijd, volgen ze de gestelde richtlijnen op en maken daar waar nodig en beschikbaar, gebruik van beschermingsmiddelen. Ze nemen daarbij de veiligheid in het juiste gebruik in acht. We volgen de maatregelen/besluiten met betrekking tot het gebruik van beschermingsmiddelen bij contactberoepen op de voet.

Wat we in deze hele situatie vooral zien is een hoge mate van gezond verstand bij onze zorgmedewerkers. Dit maakt dat ons ziekteverzuim nog steeds relatief laag is. We zien dat onze medewerkers vitaal en fit blijven om de toegezegde zorg kunnen leveren.

Testen zorgmedewerkers
Hoewel wij zien dat de praktische uitvoerbaarheid van het testen nog altijd achterloopt op de uitgedragen ambities van de overheid, hebben we als Careflex vertrouwen dat we onze zorgmedewerkers de zorg kunnen bieden als dit nodig is.
Bij medewerkers met klachten volgen wij de uitgangspunten van het RIVM. Onze zorgmanagers hebben meerdere lijnen met de arbodienst, ziekenhuizen en GGD tot hun beschikking. Als blijkt dat een zorgmedewerker met aanhoudende klachten getest kan of moet worden, zal onze P&O afdeling daar conform de gestelde procedures zorg voor dragen. Wanneer een medewerker 24 uur klachtenvrij is, kan hij of zij weer aan het werk.

Nog steeds ligt onze focus op gezonde medewerkers en de primaire zorg. Daarnaast blijven wij scherp in de gaten houden wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het verruimen van zorg. Denk aan de ambulante zorg en de mogelijkheid tot het heropenen van dagbestedingen. Gezondheid staat voorop en onder gezondheid bij onze cliënten valt ook het kunnen krijgen van de benodigde aandacht en het uitvoeren van activiteiten. We hopen uiteraard dat hier op korte termijn meer mogelijk gaat zijn en blijven hierover in gesprek met onze zorgpartners.


Update 31 maart

Duidelijke woorden van premier Rutte en minister De Jonge in de persconferentie eerder vanavond. De gestelde coronamaatregelen blijven van kracht, tenminste tot en met 28 april. Dit betekent voor Careflex dat ook wij onze eerder gestelde maatregelen aanhouden. Wij blijven hierin het RIVM volgen in de maatregelen opgesteld voor zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen.

Aandacht voor de Care
Er was in de persconferentie veel aandacht voor de gehele gezondheidszorg. Het doet ons goed om te horen dat men zich realiseert welke druk er op dit moment ook ligt bij de zorgmedewerkers in de zorg buiten de ziekenhuizen (de Care), zoals de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en de gehandicaptenzorg. De uitdaging die er bij onze zorgmedewerkers ligt om deze kwetsbare mensen te blijven steunen en verzorgen is groot. Het is voor mensen met een (verstandelijke) beperking vaak moeilijk te begrijpen waarom de situatie is zoals deze is en voorlopig nog niet zal veranderen. Het vergt enorme inspanning van begeleiders om cliënten dit uit te leggen, ze hierin vertrouwen te blijven geven en gerust te stellen.

Veiligheid en bescherming
Daarnaast is er volop aandacht om deze groep zorgmedewerkers zelf de veiligheid en bescherming te bieden die zij nodig hebben om hun werk te kunnen blijven doen. Ook wij blijven ons uiterste best doen om zorgmedewerkers en zorginstellingen, daar waar nodig te voorzien van preventiemiddelen. Tevens brengen wij onze zorgpartners rechtstreeks in contact met leveranciers uit ons netwerk.

Cruciaal voor de veiligheid van zorgmedewerkers en cliënten is ook het juiste gebruik van deze materialen. Wij hebben daarvoor een handleiding opgesteld met een stappenplan voor het veilig aanbrengen en afdoen van de persoonlijke bescherming.

Testen van zorgmedewerkers
Onder veilig werken valt ook dat zorgmedewerkers getest moeten kunnen worden als hier aanleiding voor is. Ter bescherming van henzelf en hun families, maar ook ter bescherming van de kwetsbare mensen waar zij voor zorgen. Vanaf 6 april komen er daarom meer tests beschikbaar, zodat ook zorgmedewerkers die klachten vertonen én met kwetsbare cliënten buiten het ziekenhuis werken, getest kunnen worden. Wanneer wij concrete aanleiding zien om een test voor een van onze medewerkers aan te vragen, zullen we hiervoor GGD en RIVM inschakelen. Onze zorgmedewerkers zijn allen in bezit van de verklaring ‘cruciaal beroep in vitale processen’ en kunnen daarmee zo nodig direct aantonen dat zij in aanmerking komen voor een test.

Wij blijven intensief in contact met zowel zorgmedewerkers als de instellingen waar wij mee samenwerken en zijn 24/7 bereikbaar voor vragen en overleg.


Update 25 maart

In de afgelopen dagen zijn wij nóg scherper gaan kijken naar hoe we omgaan met het coronavirus in relatie tot onze zorgmedewerkers en de zorglocaties waar we mee samenwerken. We zien dat we op verschillende niveaus goed met elkaar schakelen en dat geeft veel vertrouwen.

Richtlijnen voor onze zorgmedewerkers
We volgen de richtlijnen van het RIVM die zijn opgesteld voor professionals in de zorg, buiten ziekenhuizen. U kunt ze hier online lezen. In hoofdlijnen betekent dit voor onze medewerkers:

 • Hou je strikt aan de gestelde hygiënevoorschriften.
 • Ben je fit? Dan werk je.
 • Ben je verkouden én heb je koorts? Dan blijf je thuis.
  • Ben je na je klachten 24 uur klachtenvrij, dan mag je weer gaan werken.
 • Is er aantoonbaar iemand in jouw buurt die het coronavirus heeft?
  • Heb je zelf geen klachten? Dan kan je uitsluitend na overleg met je zorgmanager aan het werk.
  • Heb je klachten? Dan blijft je thuis.
  • Twijfel je? Dan overleg je met jouw zorgmanager.

Onze medewerkers houden zich aan deze richtlijnen en uiteraard worden zij daarnaast ook continu proactief op koorts, griepverschijnselen gescreend.

Hygiëne- en beschermingsmiddelen
Daar waar het kan en waar dit ook écht nodig is, brengen wij op een veilige manier extra ondersteunende hygiëne- of beschermingsproducten langs. We stemmen dit af met onze contactpersoon binnen een instelling. Wij hebben net als iedere andere organisatie op dit moment geen grote voorraden, maar we zijn hiervoor wel 24/7 lokaal aan het schakelen met leveranciers. Wij voelen ons moreel verplicht om hierin een beroep te doen op ons grote netwerk en zodoende te ondersteunen.

Inzet en beschikbaarheid
Voor de maand april zijn we bezig om onze kernteams en zorgprojecten nóg steviger neer te zetten. Exact zoals u van ons gewend bent. Wij zien een toeloop van nieuwe (gediplomeerde) zorgmedewerkers, dus we kunnen in april zelfs méér voor instellingen betekenen dan we in eerste instantie hadden verwacht. Juist door in maart bewust een stap terug te doen, zien we dat we nu een relatief laag ziekteverzuim hebben met nog enige reserve capaciteit. We gaan hier terughoudend mee om, zodat we instellingen ook in urgente situaties kunnen blijven ondersteunen. Daarnaast kijken we creatief en vanuit ‘samen 100%’ naar een mate van exclusiviteit van onze zorgmedewerkers binnen locaties.

Wij houden alle ontwikkelingen scherp in de gaten en handelen waar en wanneer dit nodig is. Wij zijn ervan overtuigd dat we deze crisis zullen overwinnen door vanuit rust en reflectie beleid te maken en te zorgen voor gezonde en fitte medewerkers. Zo kunnen wij onze visie en passie blijven volgen en doen waar u en wij samen zo goed in zijn: de beste zorg verlenen aan cliënten met een uitdaging. Wij staan hiervoor dag en nacht paraat.


Update vrijdag 20 maart

Onze directeur Hans Dons vertelt in bovenstaande video hoe Careflex omgaat met de huidige situatie. Onze focus ligt hierin op de primaire zorg én op gezonde medewerkers.


Update dinsdag 17 maart

Na de eerste periode van het coronavirus in ons land en in de Nederlandse zorg én de stapsgewijze uitbreiding van maatregelen, gaan ook wij een stap verder met ons beleid. Het kantoor van Careflex is dicht en we hebben verschillende crisisteams die in een hybride vorm op andere plekken het werk voortzetten. We hebben interne maatregelen genomen en zorgmedewerkers hierover intensief geïnformeerd, onder andere over hulp en (na)zorg bij problemen, ziekte en crisisgevallen.

Careflex werkt reeds voor 80% met kernteams en zorgprojecten. Dit betekent dat de zorg die wij leveren al heel vaak gecompartimenteerd is. Oftewel, dezelfde medewerkers werken op dezelfde zorglocaties. Wij zien op dit moment een spanningsveld tussen zorgmedewerkers die essentieel zijn in de primaire zorg versus het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Voor ons is daar eigenlijk maar één echt goede oplossing voor: zorgen dat er in de zorg gezónde professionals werken. Dit is waar wij nu vol op inzetten.

Natuurlijk houden wij bij Careflex de richtlijnen aan van het RIVM en de overheid. Daarnaast screenen wij onze medewerkers op griepverschijnselen en koorts. Aanvullend treffen we maatregelen indien een medewerker aantoonbaar in contact is geweest met een corona patiënt. Tot slot zien wij als werkgever een grote verantwoordelijkheid in het zo gezond mogelijk houden van onze medewerkers. Dit doen we door ze voor te lichten en te sturen op (zelf)hygiëne, sociale afstand, beschermingsmiddelen en een vitaal leven.

Om ons heen komt de maatschappij tot stilstand en iedere avond horen wij allemaal de veelal verontrustende berichten in de media. Toch gaan onze zorghelden de volgende dag hun voordeur weer uit en lopen ze de werkvloer op om kwetsbare mensen te begeleiden.  Wij maken een diepe buiging voor ál deze zorgmedewerkers, binnen Careflex én daarbuiten.

Samen met onze Careflexers continueren wij ten eerste de lopende zorgprojecten en vullen wij daarnaast waar mogelijk nieuwe zorgaanvragen in.
Bent u een zorgpartner van de Careflex Zorg Groep en heeft u vragen? Schroom niet en neem contact met ons via uw contactpersoon of 076 513 84 84


Update zondag 15 maart

Careflex neemt uiteraard ook verschillende preventieve maatregelen om verspreiding van het corona virus zo goed mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat we alle aanwijzingen van het RIVM en onze zorgpartners zullen aanhouden. Ook bij Careflex ligt de volledige focus op het leveren van primaire zorg. Wij informeren onze medewerkers continu, stellen alle trainingen en overlegvormen uit en coachgesprekken voeren wij digitaal.

Naast deze maatregelen roepen wij een ieder op om rust te bewaren, de situatie te accepteren en met vertrouwen de toekomst in te gaan. Juist het kunnen vertrouwen op de continuïteit van primaire zorg is essentieel voor de cliënten die afhankelijk zijn van begeleiding.

In de 2e helft van de maand maart bestaat de kans dat Careflex haar focus meer zal richten op het nakomen van reeds toegezegde cliëntzorg en daarmee terughoudender kan zijn bij het invullen van nieuwe zorgaanvragen. Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan mocht u aan specifieke zorgprojecten of -vragen binnen uw zorginstellingen prioriteit willen geven. Voor de maand april werken we voortvarend om alle lopende zorgvragen en projecten te borgen. Careflex is en blijft 24/7 voor u bereikbaar.

Omgaan met escalaties in de complexe zorg: training en steun van je coach

Hoe ondersteunen we Careflexers bij het omgaan met escalaties? We vertellen je over onze trainingsweek, hoe zorgmanager Lyzanne haar medewerkers coacht rond escalaties en hoe onze medewerkers met een escalatie omgaan zodat ze hiervan kunnen leren.

Onze BBL-opleiding is wederom SBB erkend!

We mogen in onze handen klappen, want Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) geeft aan dat Careflex nog steeds een erkend leerbedrijf is. Dit betekent dat we nog steeds een leerbedrijf kunnen zijn voor mbo-zorgopleidingen. Lees meer!

De vrijheid van Careflex, begeleider Güliz Bircan-Karayel deelt haar ervaring

Güliz Bircan-Karayel werkt al een paar jaar met veel enthousiasme bij Careflex. Ze vertelt over de rust en vrijheid die het haar geeft, een bijzondere ervaring met een cliënt en hoe ze ontdekte dat ze een zorgmens is.