Update: Maatregelen Careflex rondom coronavirus

Maatregelen Careflex rondom coronavirus

Update 31 maart

Duidelijke woorden van premier Rutte en minister De Jonge in de persconferentie eerder vanavond. De gestelde coronamaatregelen blijven van kracht, tenminste tot en met 28 april. Dit betekent voor Careflex dat ook wij onze eerder gestelde maatregelen aanhouden. Wij blijven hierin het RIVM volgen in de maatregelen opgesteld voor zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen.

Aandacht voor de Care
Er was in de persconferentie veel aandacht voor de gehele gezondheidszorg. Het doet ons goed om te horen dat men zich realiseert welke druk er op dit moment ook ligt bij de zorgmedewerkers in de zorg buiten de ziekenhuizen (de Care), zoals de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en de gehandicaptenzorg. De uitdaging die er bij onze zorgmedewerkers ligt om deze kwetsbare mensen te blijven steunen en verzorgen is groot. Het is voor mensen met een (verstandelijke) beperking vaak moeilijk te begrijpen waarom de situatie is zoals deze is en voorlopig nog niet zal veranderen. Het vergt enorme inspanning van begeleiders om cliënten dit uit te leggen, ze hierin vertrouwen te blijven geven en gerust te stellen.

Veiligheid en bescherming
Daarnaast is er volop aandacht om deze groep zorgmedewerkers zelf de veiligheid en bescherming te bieden die zij nodig hebben om hun werk te kunnen blijven doen. Ook wij blijven ons uiterste best doen om zorgmedewerkers en zorginstellingen, daar waar nodig te voorzien van preventiemiddelen. Tevens brengen wij onze zorgpartners rechtstreeks in contact met leveranciers uit ons netwerk.

Cruciaal voor de veiligheid van zorgmedewerkers en cliënten is ook het juiste gebruik van deze materialen. Wij hebben daarvoor een handleiding opgesteld met een stappenplan voor het veilig aanbrengen en afdoen van de persoonlijke bescherming.

Testen van zorgmedewerkers
Onder veilig werken valt ook dat zorgmedewerkers getest moeten kunnen worden als hier aanleiding voor is. Ter bescherming van henzelf en hun families, maar ook ter bescherming van de kwetsbare mensen waar zij voor zorgen. Vanaf 6 april komen er daarom meer tests beschikbaar, zodat ook zorgmedewerkers die klachten vertonen én met kwetsbare cliënten buiten het ziekenhuis werken, getest kunnen worden. Wanneer wij concrete aanleiding zien om een test voor een van onze medewerkers aan te vragen, zullen we hiervoor GGD en RIVM inschakelen. Onze zorgmedewerkers zijn allen in bezit van de verklaring ‘cruciaal beroep in vitale processen’ en kunnen daarmee zo nodig direct aantonen dat zij in aanmerking komen voor een test.

Wij blijven intensief in contact met zowel zorgmedewerkers als de instellingen waar wij mee samenwerken en zijn 24/7 bereikbaar voor vragen en overleg.

 

Update 25 maart

In de afgelopen dagen zijn wij nóg scherper gaan kijken naar hoe we omgaan met het coronavirus in relatie tot onze zorgmedewerkers en de zorglocaties waar we mee samenwerken. We zien dat we op verschillende niveaus goed met elkaar schakelen en dat geeft veel vertrouwen.

Richtlijnen voor onze zorgmedewerkers
We volgen de richtlijnen van het RIVM die zijn opgesteld voor professionals in de zorg, buiten ziekenhuizen. U kunt ze hier online lezen. In hoofdlijnen betekent dit voor onze medewerkers:

 • Hou je strikt aan de gestelde hygiënevoorschriften.
 • Ben je fit? Dan werk je.
 • Ben je verkouden én heb je koorts? Dan blijf je thuis.
  • Ben je na je klachten 24 uur klachtenvrij, dan mag je weer gaan werken.
 • Is er aantoonbaar iemand in jouw buurt die het coronavirus heeft?
  • Heb je zelf geen klachten? Dan kan je uitsluitend na overleg met je zorgmanager aan het werk.
  • Heb je klachten? Dan blijft je thuis.
  • Twijfel je? Dan overleg je met jouw zorgmanager.

Onze medewerkers houden zich aan deze richtlijnen en uiteraard worden zij daarnaast ook continu proactief op koorts, griepverschijnselen gescreend.

Hygiëne- en beschermingsmiddelen
Daar waar het kan en waar dit ook écht nodig is, brengen wij op een veilige manier extra ondersteunende hygiëne- of beschermingsproducten langs. We stemmen dit af met onze contactpersoon binnen een instelling. Wij hebben net als iedere andere organisatie op dit moment geen grote voorraden, maar we zijn hiervoor wel 24/7 lokaal aan het schakelen met leveranciers. Wij voelen ons moreel verplicht om hierin een beroep te doen op ons grote netwerk en zodoende te ondersteunen.

Inzet en beschikbaarheid
Voor de maand april zijn we bezig om onze kernteams en zorgprojecten nóg steviger neer te zetten. Exact zoals u van ons gewend bent. Wij zien een toeloop van nieuwe (gediplomeerde) zorgmedewerkers, dus we kunnen in april zelfs méér voor instellingen betekenen dan we in eerste instantie hadden verwacht. Juist door in maart bewust een stap terug te doen, zien we dat we nu een relatief laag ziekteverzuim hebben met nog enige reserve capaciteit. We gaan hier terughoudend mee om, zodat we instellingen ook in urgente situaties kunnen blijven ondersteunen. Daarnaast kijken we creatief en vanuit ‘samen 100%’ naar een mate van exclusiviteit van onze zorgmedewerkers binnen locaties.

Wij houden alle ontwikkelingen scherp in de gaten en handelen waar en wanneer dit nodig is. Wij zijn ervan overtuigd dat we deze crisis zullen overwinnen door vanuit rust en reflectie beleid te maken en te zorgen voor gezonde en fitte medewerkers. Zo kunnen wij onze visie en passie blijven volgen en doen waar u en wij samen zo goed in zijn: de beste zorg verlenen aan cliënten met een uitdaging. Wij staan hiervoor dag en nacht paraat.


Update vrijdag 20 maart

Onze directeur Hans Dons vertelt in bovenstaande video hoe Careflex omgaat met de huidige situatie. Onze focus ligt hierin op de primaire zorg én op gezonde medewerkers.


Update dinsdag 17 maart

Na de eerste periode van het coronavirus in ons land en in de Nederlandse zorg én de stapsgewijze uitbreiding van maatregelen, gaan ook wij een stap verder met ons beleid. Het kantoor van Careflex is dicht en we hebben verschillende crisisteams die in een hybride vorm op andere plekken het werk voortzetten. We hebben interne maatregelen genomen en zorgmedewerkers hierover intensief geïnformeerd, onder andere over hulp en (na)zorg bij problemen, ziekte en crisisgevallen.

Careflex werkt reeds voor 80% met kernteams en zorgprojecten. Dit betekent dat de zorg die wij leveren al heel vaak gecompartimenteerd is. Oftewel, dezelfde medewerkers werken op dezelfde zorglocaties. Wij zien op dit moment een spanningsveld tussen zorgmedewerkers die essentieel zijn in de primaire zorg versus het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Voor ons is daar eigenlijk maar één echt goede oplossing voor: zorgen dat er in de zorg gezónde professionals werken. Dit is waar wij nu vol op inzetten.

Natuurlijk houden wij bij Careflex de richtlijnen aan van het RIVM en de overheid. Daarnaast screenen wij onze medewerkers op griepverschijnselen en koorts. Aanvullend treffen we maatregelen indien een medewerker aantoonbaar in contact is geweest met een corona patiënt. Tot slot zien wij als werkgever een grote verantwoordelijkheid in het zo gezond mogelijk houden van onze medewerkers. Dit doen we door ze voor te lichten en te sturen op (zelf)hygiëne, sociale afstand, beschermingsmiddelen en een vitaal leven.

Om ons heen komt de maatschappij tot stilstand en iedere avond horen wij allemaal de veelal verontrustende berichten in de media. Toch gaan onze zorghelden de volgende dag hun voordeur weer uit en lopen ze de werkvloer op om kwetsbare mensen te begeleiden.  Wij maken een diepe buiging voor ál deze zorgmedewerkers, binnen Careflex én daarbuiten.

Samen met onze Careflexers continueren wij ten eerste de lopende zorgprojecten en vullen wij daarnaast waar mogelijk nieuwe zorgaanvragen in.
Bent u een zorgpartner van de Careflex Zorg Groep en heeft u vragen? Schroom niet en neem contact met ons via uw contactpersoon of 076 513 84 84


Update zondag 15 maart

Careflex neemt uiteraard ook verschillende preventieve maatregelen om verspreiding van het corona virus zo goed mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat we alle aanwijzingen van het RIVM en onze zorgpartners zullen aanhouden. Ook bij Careflex ligt de volledige focus op het leveren van primaire zorg. Wij informeren onze medewerkers continu, stellen alle trainingen en overlegvormen uit en coachgesprekken voeren wij digitaal.

Naast deze maatregelen roepen wij een ieder op om rust te bewaren, de situatie te accepteren en met vertrouwen de toekomst in te gaan. Juist het kunnen vertrouwen op de continuïteit van primaire zorg is essentieel voor de cliënten die afhankelijk zijn van begeleiding.

In de 2e helft van de maand maart bestaat de kans dat Careflex haar focus meer zal richten op het nakomen van reeds toegezegde cliëntzorg en daarmee terughoudender kan zijn bij het invullen van nieuwe zorgaanvragen. Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan mocht u aan specifieke zorgprojecten of -vragen binnen uw zorginstellingen prioriteit willen geven. Voor de maand april werken we voortvarend om alle lopende zorgvragen en projecten te borgen. Careflex is en blijft 24/7 voor u bereikbaar.


Zuidwester en Careflex Zorg Groep tekenen voor samenwerking

Zuidwester en Careflex Zorg Groep tekenen voor samenwerking

Na een aantal jaren van intensieve samenwerking tussen Zuidwester en Careflex Zorg Groep, wordt deze nu gecontinueerd en vastgelegd in een vernieuwde zorgovereenkomst. Voor Careflex wederom een belangrijke stap die gezet wordt ter bevordering van de continuïteit van zorg en hun manier van werken.

Afgelopen donderdag 5 maart tekende directeur Hans Dons van Careflex Zorg Groep B.V. tijdens het officiële tekenmoment de papieren om de samenwerking te bezegelen. Hans Dons: “Uiteraard teken ik deze overeenkomst namens alle Careflexers die in verleden en toekomst een bijdrage leveren aan de zorgverlening bij Zuidwester. Wij kijken ernaar uit om deze weg samen verder in te gaan. Samen maken wij de zorg”.

Waarom kiest Zuidwester voor deze samenwerking?
Voorheen werkte Zuidwester met verschillende partijen samen en hierdoor waren afspraken en tarieven soms onoverzichtelijk. Met de nieuwe vaste samenwerkingen komt hier verandering in. Zuidwester selecteerde naast Careflex Zorg Groep ook 4 uitzendorganisaties. Careflex zal zich van de 5 partijen, als volwaardige zorgverlener die zij zijn, bij Zuidwester specifiek inzetten voor de complexe zorgprojecten die extra aandacht en expertise vragen.

Door deze nieuwe samenwerking verwacht Zuidwester vanaf nu nog beter de juiste medewerker op de juiste locatie te kunnen inzetten. Ze zien het als een waardevolle verdieping op de relatie tussen Zuidwester en de dienstverleners. Doordat de afspraken zijn vastgelegd, kunnen zij ervoor zorgen dat deze worden nageleefd. Uiteindelijk komt dit ten goede aan de kwaliteit van zorg.

Hans Dons: "wij zijn er enorm trots op dat Zuidwester ons als de juiste partij ziet voor deze unieke rol als zorgverlener voor hun complexe zorgprojecten. Onze mensen staan klaar om de zorg te leveren die een deel van hun cliënten met extra uitdagingen zo hard nodig heeft".


Anders leren kijken, anders leren werken

Anders leren kijken, anders leren werken – technologische en sociale innovaties in de zorg
Operationeel directeur Freek Peters blikt terug én vooruit:

“Bestaande problemen los je niet op met bestaande oplossingen." Dat was de belangrijkste reden voor een Inspiratiedag van Careflex Zorgprofessionals, onderdeel van Careflex Zorg Groep, bij de Technische Universiteit in Eindhoven. Samen met het Radboud, onze teamleiders, ambulant professionals en gedragswetenschappers hebben wij ons laten meenemen in de wereld van technologische en sociale innovaties.

Jeugdzorg anno 2020
De hoeveelheid jeugdzorg neemt toe. Dat is niet plots sinds de transitie in 2015 maar het is een jarenlange ontwikkeling. Het onderscheid tussen opvoeding en het formele jeugdzorgcircuit vervaagt, waardoor er onder andere een groter beroep op onze jeugdzorgprofessionals en de sector wordt gedaan. In meer of mindere mate gaat dit natuurlijk ook op voor de andere onderdelen van de care, zoals de ggz, gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Wouter Bos sprak zich laatst op een congres al uit over de haalbaarheid van het toevoegen van 125.000 arbeidskrachten in de zorg. Als het technisch al haalbaar is, dan is het de vraag of je het uit het oogpunt van betaalbaarheid moet willen. Wat dat betreft is de potentie van innovatie enorm.

Innovatie en Careflex
Careflex Zorgprofessionals werkt reeds 8 jaar in het ambulante jeugdkader. Ook focussen we ons sinds 1 januari jl. op de detachering van teamleiders en gedragswetenschappers. In de kern moeten onze professionals zelfstandig een caseload kunnen draaien, een team aan kunnen sturen of coachen, een behandelprogramma draaien of diagnostiek oppakken. Maar we willen meer dan dat. Vanuit de gedachte van Samen 100% willen we, samen met onze zorgpartners, zoeken naar oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit en/of efficiency van de zorg of ondersteuning die onze zorgpartners dagelijks leveren.

Gekscherend is het uiteraard niet de bedoeling om naar iedere zorgpartner een robot mee te nemen en te kijken hoe we die robot zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. Het is ook vooral de bedoeling om de verbeter mindset van onze zorgprofessionals dusdanig te prikkelen dat zij in staat zijn om binnen de detachering vernieuwende oplossingen of ideeën aan te reiken waar onze zorgpartners duurzaam profijt bij hebben.

Wat heeft de eerste Inspiratiedag ons gebracht?
De eerste inspiratiedag heeft onze zorgprofessionals een spiegel voorgehouden en het potentieel van innovatie getoond. De spiegel had betrekking op de mate waarin we empirisch te werk gaan in het ambulante speelveld. Natuurlijk hebben we een SKJ-registratie en werken we met methodieken. Maar hoe objectief is onze verslaglegging nu en hoe kunnen we deze verslaglegging efficiënter doen om de administratieve last te beperken? Kunnen we datamining inzetten om tot betere risicoprofilering van gezinnen te komen?

Wat ons echt heeft wakker geschud is de toegevoegde waarde van Virtual Reality. Als je in een fictieve situatie terecht komt waarin je in de rol van 8-jarig jongetje huiselijk geweld ervaart van je ouders onderling, dan is deze beleving zoveel sterker dan welk rollenspel of casuïstiekbespreking dan ook. Deze beleving raakt de kern van ons werk als ambulant professional.

Kortom, technologische en sociale innovaties in de zorg geven ons de mogelijkheid om breder te kijken naar mogelijke oplossingen in ons dagelijkse werk”.


Careflex Zorg Groep is Great Place to Work Certified!

Careflex Zorg Groep heeft de titel Great Place to Work Certified behaaldGreat Place to Work Nederland onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties. Op basis van de resultaten van het medewerkersonderzoek en de analyse van de organisatiecultuur wordt gekeken of er is voldaan aan de criteria van goed werkgeverschapAlleen organisaties die op beide onderdelen de vereiste scores behalen mogen direct de titel Great Place to Work Certified dragen.

Op basis van deze erkenning komt Careflex ook in aanmerking voor een plek bij de Top 10 Best Workplaces in onze categorie Best Large WorkplacesDe lijst van Best Workplaces wordt eind maart 2020 bekendgemaakt tijdens het Best Workplaces event.

Careflex Zorg Groep is een instituut, een externe dienstverlener in de complexe, uitdagende zorg. Een kennisnetwerk dat meedenkt, participeert, uitvoert en doorverwijst.

Careflex levert specialistische zorg op het gebied van gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), jeugdzorg en ouderenzorg. De zorgprofessionals van Careflex zijn flexibel inzetbaar wanneer complexe situaties bij instellingen aan de orde zijn. Daarnaast verzorgt Careflex maatwerk opleidingen voor eigen medewerkers en voor klanten. Ten slotte ondersteunen ze zorginstellingen in hun zoektocht naar gekwalificeerd zorgpersoneel.

Het is de missie van Careflex om cliënten en mensen om hen heen te helpen met hun alledaagse taken en levensbehoeften en zo kwaliteit van leven en werken van de kwetsbare doelgroepen te verbeteren. 

 

Marloes Hoefnagels, Communicatie Adviseur Careflex: "Wij zijn ervan overtuigd dat als wij goed voor onze mensen zorgen, zij het best voor hun cliënt kunnen zorgen. De medewerker staat bij Careflex dus centraal, zodat we samen ons uiteindelijke doel kunnen realiseren. Het behalen van de titel Great Place To Work Certified geeft aan dat we hierin op de goede weg zijn. Uiteraard zijn er altijd verbeteringen mogelijk. De zaken die uit de onderzoeken hiervoor in aanmerking komen, pakken we dan ook serieus aan. Op alle onderdelen van het onderzoek scoren wij boven de 75%. De onderdelen waarop wij nu het hoogst scoren zijn Trots en Kameraadschap. En de totaalscore op de vraag "Vind ik Careflex een great place to work?" is geweldig, namelijk 90% zegt hierop volmondig ja. De meeste winst valt voor ons nog te behalen op het onderdeel Eerlijkheid".

Nardo Veldhuijzen, Directeur Careflex: "Ik ben hartstikke trots om te zien dat wij in ons eerste jaar deelname aan het onderzoek van Great Place To Work, meteen al zo'n mooie score behalen. Het is fijn om de bevestiging te krijgen dat de aandacht die wij aan onze medewerkers geven, ook gewaardeerd wordt. Zonder onze medewerkers kunnen wij onze diensten simpelweg niet leveren, zij zijn de motor van ons bedrijf. We streven uiteraard naar een nog betere score volgend jaar".

Over Great Place to Work:
Great Place to Work is de internationale partner in het traject van onderzoek, ontwikkeling en erkenning van goed werkgeverschap. Hun missie is “Bijdragen aan een betere wereld door vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties te vergroten”. Een Great Place to Work-traject biedt organisaties een duurzame ontwikkeltool om inzicht te krijgen in het verbeterpotentieel op basis van medewerkersinput en om de organisatiecultuur te verbeteren.

René Brouwers, Directeur van Great Place to Work Nederland: "Goed werkgeverschap is de weg naar organisatiesucces – dat is de overtuiging van Great Place to Work Nederland. Organisaties die een cultuur van vertrouwen, trots en plezier hebben, presteren beter. Hier als organisatie in uitblinken is een prestatie. Een prestatie om trots op te zijn en een prestatie die aandacht verdient. Brouwers over het onderzoek: “Wij vragen de mening van medewerkers op vijf waarden: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. Die waarden zijn gekoppeld aan prestaties. Deze aanpak hanteren wij wereldwijd in 5landen bij jaarlijks ruim 6.000 organisaties. Wij zijn het enige onderzoek dat niet alleen vraagt naar de mening van de medewerkers, maar ook de organisatiecultuur meeneemt. 

Via erkenning van goed werkgeverschap streeft Great Place to Work Nederland ernaar om organisaties te stimuleren hun mensen op de eerste plek te zetten en daarmee om nog meer mensen de kans te geven om te kunnen werken bij een geweldige werkgever. 

Meer informatie over Great Place to Work Certified vind je hier!


Training "Methodisch werken als Jeugd- en Gezinsprofessional"

Onderdeel van het SKJ-Leertraject (start januari 2020) bij Careflex is de training "Methodisch werken als Jeugd- en Gezinsprofessional". Deze training is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd met 48 punten in de categorie Formeel leren-Training.

Trainer Hilbert-Jan Smitt van Smitt Training & Advies vertelt over de training:

“In de training “Methodisch werken als Jeugd- en Gezinsprofessional (JGP)” wordt het methodisch werken vanuit het gehouden kader (OTS/Voogdij) als ook vanuit de vrijwillige jeugdzorg gepresenteerd. Gewerkt wordt met de 4 Vensters van VanMontfoort (Werken met Verve) en met de Oplossingsgerichte benadering. Specifieke onderdelen zoals “Toezicht en Risicomanagement”, “Uithuisplaatsing” en “Hulp op indicatie” worden aangeboden vanuit het juridisch kader van zowel de Jeugdzorg als ook de Jeugdbescherming. In de training wordt gewerkt met de principes van meerzijdige partijdigheid en kindparticipatie. Centraal staat de samenwerking met ouders en kinderen waarbij gewerkt wordt met de familiecontext.

We geven deze training bij Careflex als onderdeel van hun SKJ-leertraject. Hiermee maakt Careflex het mede mogelijk om Jeugd- en Gezinsprofessionals weer in te laten treden in het werkveld van de Jeugdzorg”.

Bekijk hier de vacature "Leer- en werktraject jeugd- en gezinsprofessional"

 


Werken in de complexe ouderenzorg

Careflexer Miranda is 42 jaar en startte in 2018 bij Careflex Uitdagende Zorg als begeleider complexe zorg. Nu gaat Miranda voor Careflex Ouderenzorg aan de slag.


Vertel eens over jouw werkachtergrond?

“In 1993 ben ik gestart aan de toenmalige MDGO-vp-opleiding (3-jarige BOL-opleiding). In 1996 ben ik afgestudeerd en als vakantiekracht op een gesloten afdeling voor ouderen met dementie gaan werken. Vanuit daar, ook tijdelijk, heb ik met dezelfde doelgroep gewerkt binnen een andere organisatie.  Aansluitend heb ik 11 jaar met veel plezier op min-max basis binnen een thuiszorgorganisatie gewerkt, zowel in de dagdienst als in de avonddienst. Na 11 jaar ben ik weer op de afdeling gaan werken waar ik als vakantiekracht mijn zorg carrière gestart ben. Ik heb mijzelf hier kunnen ontwikkelen tot zorg coördinator/EVV-er. Na 10 jaar besloot ik in 2018 om bij Careflex in dienst te gaan als begeleider complexe zorg binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.


Vanwaar jouw keuze om voor Careflex te gaan werken?

Jij..Wij...Samen 100% ..dat is Careflex en dat spreekt mij enorm aan. Doordat mijn partner ook al enkele jaren voor Careflex werkt heb ik van dichtbij mogen ervaren wat goed werkgeverschap voor iemand kan betekenen.  Ik wist dus redelijk goed wat ik kon verwachten toen ik de overstap maakte.

Binnen de ouderenzorg liep ik aan tegen de toenemende werkdruk op zowel fysiek als mentaal vlak, steeds minder balans in werk en privé, o.a. door steeds vaker terugkomen op vrije dagen die ik hard nodig had om bij te tanken en er te zijn voor mijn gezin. Dit ter vervang van zieke collega’s. Ik voelde mij dan schuldig voelen als ik “nee” zei. Ik kwam te vaak een dienst uitgeblust thuis en begon met steeds minder energie weer aan de volgende dienst. Elke keer met de hoop dat de bezetting, die al minimaal is, toch rond was met vaste en kundige collega’s, zodat ik een keer op een redelijk normaal tempo de cliënten de verzorging (lichamelijk en geestelijk) kon bieden die zij verdienen en ik zo graag wil geven.

Careflex biedt mij een gezonde balans tussen werk en privé, ik maak mijn eigen rooster en bepaal zelf hoeveel ik wel of niet wil werken.  Heb ik hierdoor weer meer energie om er te zijn voor de cliënten.

De waardering vanuit Careflex voor mijn inzet en flexibiliteit zijn voelbaar, merkbaar en oprecht, in gebaar en woorden. Bij elke samenkomst (borrel, teamdag, winterbarbeque, etc.) worden we in het zonnetje gezet en dat geeft mij energie om dat stapje extra te kunnen en wíllen zetten.

Samen met een coach, waar ik vanaf dag 1 aan gekoppeld ben, bespreek ik periodiek hoe het met mij gaat, waar ik sta en stel ik doelen om mezelf te ontwikkelen. Tussendoor kan ik altijd contact opnemen. Daarnaast is er 24/7 iemand bereikbaar voor mij, wanneer een dienst net anders verloopt dan verwacht of als ik een situatie als heftig ervaren heb. Soms is het voldoende om een luisterend oor te hebben, andere keren is het een luisterend oor en denken zij met mij mee hoe ik een vervolg kan geven aan situaties. Altijd vanuit mogelijkheden en altijd staan zij 100% achter mij. Dat maakt dat ik me gewaardeerd en gehoord voel.

Meer nog betekent werken voor Careflex voor mij om met een frisse blik naar cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag te kunnen kijken en daarin de mogelijkheden te zien in plaats van alleen maar het moeilijk verstaanbaar gedrag. Ik kan zo de uitdaging aangaan om voor de cliënten zijn/haar leven kwalitatief nog meer te verbeteren.

Careflex is vooral werkzaam binnen de complexe zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, jeugdzorg en psychiatrie. De kracht van Careflex is om collega’s samen te brengen in een kernteam. Ieder met zijn/haar kwaliteiten die, op verzoek/vraag vanuit een instelling, het vaste team aldaar kunnen ondersteunen en coachen in de omgang met een client met moeilijk verstaanbaar gedrag. Dit door mee te draaien in het dienstrooster of indien nodig de begeleiding, tijdelijk, voor de cliënt over te nemen. Vaste teamleden kunnen even op adem komen en krijgen handvatten aangeboden om met een frisse blik naar het gedrag van de client te kijken, vanuit daar te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, dat te zien wat door toename in werkdruk niet meer gezien kan worden om dat men in de “overleving” modus staat.


Je gaat nu voor Careflex in de ouderenzorg werken. Vanwaar deze richting?

“Zorgen voor de ouder wordende mens geeft mij heel veel energie, daar heb ik plezier in en dat doe ik met heel mijn hart.  Hoe ik dat doe loopt uiteen van hulp bij de ADL tot een schouder om op te huilen, een luisterend oor of gewoon even een knuffel. Of juist nabijheid bieden voor diegene die angstig is om te gaan slapen 10 minuten of 15 minuten of wat nodig is,zodat ook hij/zij kan gaan slapen. Er voor hen zijn in de laatste fase van hun leven en soms er bij zijn als hun leven tot zijn eind komt. Zorg dragen voor een kwalitatief optimaal leven binnen wat mogelijk is”.


Tegen welke problemen lopen we volgens jou op dit moment aan in de ouderenzorg?

“Ik zie veel raakvlakken met de ouderenzorg en de groep ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking. In beide werkvelden lopen we tegen werkdruk aan, collega’s die uitgeblust raken of zijn, hoog ziekteverzuim en steeds minder het gevoel te hebben dat te kunnen doen waar je voor gekozen hebt, namelijk zorgen met hart en ziel.

Er komen er steeds meer cliënten met complexe zorg binnen instellingen voor ouderen te wonen. Een of twee cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag legt al een behoorlijke druk binnen een team. Het gevoel dat men te kort schiet richting overige cliënten.  Als het gedrag zich uit in fysieke en verbale agressie is het nog lastig hier mee om te gaan. Ten slotte wil men vooral warme zorg bieden en neemt de frustratie en gevoel van onmacht toe. Met een frisse blik kijken wil door de dagelijkse werkdrukte, uitval van collega’s en het gemis aan kundige invalkrachten, dan niet meer lukken”.

 

Welke aanpak heeft Careflex hiervoor?

“De visie van Careflex en de manier waarop deze wordt uitgedragen past voor mijn gevoel ook binnen de ouderenzorg. Ik wil met collega’s in de ouderenzorg graag delen dat goed werkgeverschap, balans in werk en privé en het kijken met een frisse blik energie oplevert wat ten goede komt van de cliënten. Wat daar zeker aan bijdraagt is wanneer er vervang nodig is, dat dit een kundige collega is die met plezier komt werken. Ik geloof dat elke Careflexer, en ik dus ook, dit te bieden heeft”.

Wil je meer weten over werken bij Careflex? Neem dan contact met ons op.

Benieuwd naar onze vacatures voor ouderenzorg?

Gedragskundig Verzorgende IG Complexe Ouderenzorg

Gedragskundig Verpleegkundige Complexe Ouderenzorg


Careflex start het leer en werktraject jeugd- en gezinsprofessional

Join Our Team!

Wil jij je inzetten voor jongeren, maar ben je nog niet geregistreerd bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd? Careflex start in januari het SKJ-leertraject waarin we je klaarstomen voor het werken in de jeugdzorg! Heb jij een relevante opleiding en de nodige werkervaring? Mail naar of bel naar 076-513 84 84 Kijk hier voor de vacature Leer- en werktraject jeugd- en gezinsprofessional.

De zorg iedere dag een stukje beter maken, dat is onze ambitie. Hoe we dat doen? Door lucht te creëren voor organisaties, professionals en teams. Dat doen we inmiddels alweer 13 jaar met veel plezier en succes met zo'n 400 enthousiaste collega's. In het geval van jeugd- en gezinsprofessionals doen we dat bijvoorbeeld door wachtlijsten weg te werken of door tijdelijke expertise toe te voegen. We werken samen met jeugdzorg instellingen, gemeenten, gecertificeerde instellingen en andere organisaties in het sociaal domein.

Careflex Zorgprofessionals biedt een fantastisch en geaccrediteerd leer- en werktraject van 12 maanden aan. Na afronding leidt dit tot meer dan voldoende SKJ punten. Je start met een intensieve scholing met onder andere 'methodisch werken als jeugdprofessional' en de extra modules 'beroepscode' en 'signaleren met de verbeterde meldcode'. Vervolgens ga je in de praktijkperiode aan de slag bij een van onze opdrachtgevers en word je via individuele werkbegeleiding begeleid door een coach. Ook heb je ruimschoots intervisie momenten en op de terugkomdag presenteer je je leerverslag. Gedurende het traject ben je een volwaardig onderdeel van onze organisatie. Je wordt tegen onze normale arbeidsvoorwaarden aangenomen en betaald. Na het traject kun je ervoor kiezen om bij je opdrachtgever in dienst te gaan óf bij de Careflex familie te blijven en je expertise in te zetten bij de diverse zorgpartners van Careflex.

Klik hier! Voor de vacature.

 


Björn Canfijn in een kort interview van het Leids Congres Bureau

Björn Canfijn in een kort interview van het Leids Congres Bureau

Het Leids Congres Bureau hield een kort interview met onze collega Björn Canfijn, trainer en coördinator bij Careflex Opleiden. Ze stelden hem drie vragen over zijn visie op LVB en Hechting.

“Bij mensen met een lichte verstandelijke beperking kan hechtingsproblematiek op verschillende wijzen tot uiting komen. Een onveilige hechting kan de oorzaak zijn van veel onbegrepen probleemgedrag. Dit kan een zorgprofessional voor diverse complexe vraagstukken stellen. Er is dan ook grote behoefte aan handvatten rond hechtingsproblematiek in combinatie met een LVB”, aldus Het Leids Congres Bureau.
Lees hier het interview

Het Leids Congres Bureau organiseert op donderdag 6 februari 2020 de 2e Interactieve Studiedag LVB & Hechting. Tijdens deze dag verzorgt Björn een workshop over ‘Mentaliserende bevorderende begeleiding en storytelling’.

Klik hier voor meer info over deze studiedag.
Andere sprekers deze dag zijn Patricia Stork en Ellen Bartelen.


Careflex exclusieve opleider fysieke weerbaarheid bij SDW

Careflex exclusieve opleider fysieke weerbaarheid bij SDW

Dat de SDW en Careflex elkaar regelmatig vinden in de uitdagende zorg is algemeen bekend. Deze goede samenwerking heeft er nu toe geleid dat we gevraagd zijn om, de komende jaren, als exclusieve partner een op maat gemaakte training Fysieke Weerbaarheid aan te bieden.

We trainen medewerkers van SDW Zorg op het gebied van agressie, veiligheid en welke persoonlijke weerstanden zij hierbij ervaren. Het doel is om medewerkers mentaal veerkrachtig te maken. Hierbij krijgen medewerkers ook kennis van territoriumleer, expressed emotions en het crisisontwikkelingsmodel. Ook gaan medewerkers zich meer verbinden met de cliënt, hierdoor er is sneller herstel mogelijk en er wordt minder snel geëscaleerd.

SDW ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking. SDW biedt ondersteuning op maat, of dat nu gaat over wonen, werken of vrije tijd.

Meer weten over Careflex Opleiden?
Neem contact op met Ancella van Nieuwland
076-5138484