Mensen met een uitdaging

De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen te maken vaak heel bijzondere, maar ook kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

Algemene Voorwaarden Careflex Zorgprofessionals

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.
Op alle rechtsverhoudingen tussen Careflex Zorgprofessionals B.V., hierna te noemen “Careflex Zorgprofessionals” en een derde, hierna te noemen “wederpartij”, zijn uitsluitend de navolgende voorwaarden van toepassing, waarbij eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk worden afgewezen.

2.
Rechtsverhoudingen zoals bedoeld in lid 1 omvatten (doch zijn uitdrukkelijk niet beperkt tot)
overeenkomsten tot levering van diensten binnen de zorgsector of andere zorgsector gebonden rechtsverhoudingen.

3.
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken
indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk, is overeengekomen. Wijzigingen binden Careflex Zorgprofessionals slechts voor zover deze zijn gedaan door rechtsgeldige vertegenwoordigers van Careflex Zorgprofessionals.

4.
Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, zullen partijen de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud, doel en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden die onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

1.
Alle offertes zijn vrijblijvend en geldend voor de daarin vermelde periode. Een overeenkomst komt pas tot stand door (schriftelijke) acceptatie door Careflex Zorgprofessionals en/of door uitvoering van de betreffende overeenkomst door Careflex Zorgprofessionals na (mondeling) akkoord van een vertegenwoordiger van de wederpartij.

2.
Indien de opdracht mondeling wordt gegeven en met spoed dient te worden uitgevoerd gelden tot het moment van schriftelijke bevestiging de standaardtarieven van Careflex Zorgprofessionals. Als schriftelijke bevestiging telt de Overeenkomst Werkzaamheden die voor iedere opdracht wordt opgemaakt.

Artikel 3. Prijzen

1.
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen, exclusief reis/verblijfskosten, dienstreizen en administratie kosten. De reis/verblijfkosten en dienstreizen worden, schriftelijk bevestigd in de Overeenkomst Werkzaamheden die voor iedere opdracht wordt opgemaakt. De administratiekosten bedragen 0,5% van het factuurbedrag aan uren. De BTW wordt over de hoofdsom berekend.

2.
De in offertes, contracten en/of opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals maar niet beperkt tot loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen en/of andere heffingen van overheidswege.

3.
Alle uren die een medewerker aanwezig is bij de wederpartij worden in rekening gebracht. 4.
Tijdens de looptijd van het contract is Careflex Zorgprofessionals BV gerechtigd de tarieven aan te passen indien de kosten van de arbeid stijgen als gevolg van:
a) Wijzigingen van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdracht gevende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
b) Wijzigingen in of ten gevolge van wet- en/of regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en/of regelgeving of enig ander algemeen verbindend voorschrift;
c) Een loonsverhoging (al dan niet periodiek) en/of een (eenmalige) verplichte uitkering vanwege eerder genoemde wijzigingen.

Artikel 4 Overname personeel

Medewerkers van Careflex Zorgprofessionals die door de wederpartij zijn ingehuurd kunnen, wanneer beide partijen akkoord zijn, een arbeidsovereenkomst aangaan als aan de volgende eisen is voldaan:
a. Medewerker heeft minimaal 500 uur gewerkt bij deze wederpartij op de desbetreffende werklocatie;
b. Indien er sprake is van minder dan 500 gewerkte uren bij de wederpartij, dient de wederpartij de uren die de betreffende medewerker minder dan 500 uur gewerkt heeft te voldoen aan Careflex Zorgprofessionals, vermeerderd met de overeengekomen afkoopsom en administratie kosten. De overeen te komen afkoopsom en toepasselijke administratiekosten worden per individueel geval vastgesteld door Careflex Zorgprofessionals .
c. De afkoopsom staat standaard gelijk aan drie maandsalarissen.
De wederpartij dient eerst het management van Careflex Zorgprofessionals schriftelijk te benaderen alvorens de betreffende medewerker wordt benaderd.

Artikel 5. Dienstverlening en inzet

1.
Careflex Zorgprofessionals levert personeel met minimaal HBO denk- en werkniveau dat betrokken is met de doelgroep en gespecificeerd kan worden naar de specifieke zorg.

2.
Alle medewerkers van Careflex Zorgprofessionals zijn in het bezit van positieve “Verklaringen Omtrent het Gedrag”.

3.
Alle medewerkers van Careflex Zorgprofessionals hebben een geheimhoudingplicht over inhoudelijkheden rondom cliënten, groep en instelling alsmede de methodiek van behandeling of uitvoering.

4.
De wederpartij zal zich ten aanzien van een werknemer van Careflex Zorgprofessionals gedragen op eenzelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij jegens zijn eigen werknemers is gehouden.

5.
Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om een werknemer van Careflex Zorgprofessionals aan derden ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden.

Artikel 6. Openbare uitingen

Het vermelden van de naam Careflex Zorgprofessionals in bladen, folders of andere publieke uitingen kan uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van de directie. Careflex Zorgprofessionals zal zonder toestemming geen naamsvermelding doen van instelling of bedrijf of het samenwerken met opdrachtgever op internet publiceren dan wel op welke wijze dan ook ten toon spreiden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1.
Careflex Zorgprofessionals is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, gevolgschade en vertragingsschade. Indien en voor zover er sprake is van enige directe schade is Careflex Zorgprofessionals slechts aansprakelijk indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van Careflex Zorgprofessionals en/of haar werknemers.

2.
De wederpartij vrijwaart Careflex Zorgprofessionals voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Careflex Zorgprofessionals mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schades en kosten voor rekening van de wederpartij komen. Indien Careflex Zorgprofessionals – ondanks het voorgaande – door een derde aansprakelijk wordt gesteld en tot betaling is overgegaan, heeft Careflex Zorgprofessionals voor het door haar voldane bedrag, vermeerderd met kosten, regres op de wederpartij.

3.
Enig recht op schadevergoeding vervalt indien de wederpartij niet tijdig (uiterlijk drie maanden nadat zij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken) schriftelijk en met redenen omkleed bij Careflex Zorgprofessionals ter zake heeft geprotesteerd. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar na de constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk een jaar nadat de werkzaamheden zijn beëindigd.

Artikel 8. Schade

Eventuele geleden schade die zich voordoet met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden zullen in rekening gebracht worden bij de wederpartij en door haar binnen 14 dagen nadien worden voldaan. Hieronder vallen tenminste, doch niet uitsluitend, de volgende zaken : brillen, kleding , horloges.

Artikel 9. Betaling

1.
Betaling dient te geschieden in euro, zonder enig recht op opschorting en/of verrekening door bijschrijving op een door Careflex Zorgprofessionals aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen. Betaling volgt na de levering van de betreffende diensten, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.
Indien de wederpartij niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is zij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Careflex Zorgprofessionals heeft het recht, de nakoming van haar verbintenissen jegens de wederpartij op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd haar overige rechten.

3.
Blijft de wederpartij in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt zij aan Careflex Zorgprofessionals van rechtswege een boeterente gelijk aan de wettelijke handelsrente plus 4 , berekend over het niet betaalde bedrag, welke boeterente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van €250,-, alles exclusief omzetbelasting.

4.
De administratie van Careflex Zorgprofessionals strekt tot volledig bewijs ter zake hetgeen de wederpartij aan Careflex Zorgprofessionals is verschuldigd, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs.

Artikel 10. Einde van de overeenkomst/opschorting

1.
Indien er naar het oordeel van Careflex Zorgprofessionals gegronde redenen bestaan om te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet behoorlijk of tijdig zal nakomen, is de wederpartij verplicht om op eerste verzoek van Careflex Zorgprofessionals terstond genoegzame, in de door Careflex Zorgprofessionals gewenste vorm, zekerheid, waaronder ook wordt verstaan het vestigen van zakelijke zekerheidsrechten, te stellen voor de volledige nakoming van de (betalings-)verplichtingen. Indien de wederpartij niet binnen 7 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek gehoor geeft aan een dergelijk verzoek, is Careflex Zorgprofessionals gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten of deze overeenkomst te ontbinden.

2.
Indien er sprake is van overmacht is Careflex Zorgprofessionals gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de enige overeenkomst met de wederpartij op te schorten. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Careflex Zorgprofessionals die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.. Met overmacht word ook bedoeld het plotseling overlijden van medewerker dan wel sterfgeval in eerste graad van medewerker of ziekte. In deze gevallen kunnen eventuele schade en of extra kosten niet worden verhaald op Careflex Zorgprofessionals. Indien de overmachtssituatie langer voortduurt dan twee maanden is Careflex Zorgprofessionals gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.
Indien de wederpartij niet (tijdig) aan haar verplichtingen voldoet heeft Careflex Zorgprofessionals het recht om haar dienstverlening op te schorten. De wederpartij is alsdan in gebreke, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Careflex Zorgprofessionals gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Careflex Zorgprofessionals geleden schade, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, kosten en renten.

4.
Onverminderd het voorgaande is Careflex Zorgprofessionals gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden in de volgende gevallen:
– De wederpartij vraagt surseance van betaling aan;
– De wederpartij vraagt haar eigen faillissement aan en/of wordt in staat van faillissement verklaard;
– De wederpartij legt haar onderneming stil;
– De wederpartij liquideert haar onderneming;
– Op (een aanzienlijk deel van) de activa van de wederpartij wordt beslag gelegd.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen Careflex Zorgprofessionals en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit rechtsverhoudingen tussen Careflex Zorgprofessionals en de wederpartij zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Breda.