Mensen met een uitdaging

De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen te maken vaak heel bijzondere, maar ook kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

Algemene Voorwaarden Careflex Opleiden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.
Op alle rechtsverhoudingen tussen Careflex Opleiden B.V., hierna te noemen “Careflex” en een derde, hierna te noemen “wederpartij”, zijn uitsluitend de navolgende voorwaarden van toepassing, waarbij eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk worden afgewezen.

2.
Rechtsverhoudingen zoals bedoeld in lid 1 omvatten (doch zijn uitdrukkelijk niet beperkt tot) overeenkomsten tot levering van diensten binnen de zorgsector of andere zorgsector gebonden rechtsverhoudingen.

3.
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk, is overeengekomen. Wijzigingen binden Careflex slechts voor zover deze zijn gedaan door rechtsgeldige vertegenwoordigers van Careflex.

4.
Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, zullen partijen de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud, doel en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden die onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

1.
Alle offertes zijn vrijblijvend en geldend voor de daarin vermelde periode (30 dagen na ontvangst). Een overeenkomst komt pas tot stand door (schriftelijke) acceptatie door Careflex en/of door uitvoering van de betreffende overeenkomst door Careflex na schriftelijk akkoord van een vertegenwoordiger van de wederpartij.

2.
Indien de opdracht mondeling wordt gegeven en met spoed dient te worden uitgevoerd, gelden tot het moment van schriftelijke bevestiging de standaardtarieven van Careflex. Deze zijn te allen tijde op te vragen bij het zorgmanagement van Careflex.


Artikel 3. Prijzen

1.
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelastingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief reis-/verblijfskosten en administratiekosten. De reis-/verblijfkosten worden, tenzij anders overeengekomen, berekend op de werkelijk gereden kilometers. De prijs per kilometer bedraagt € 0,28. De administratiekosten bedragen 0,5% van het factuurbedrag aan uren met een maximum van € 32,50. De BTW wordt over de hoofdsom berekend.

2.
De in offertes, contracten en/of opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals maar niet beperkt tot loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen en/of andere heffingen van overheidswege.

3.
Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend:
inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de overeenkomst, kunnen door Careflex worden doorberekend aan de wederpartij.

4.
Indien de wederpartij een particulier is, en de in artikel 9 lid 3 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Betaling

1.
Betaling dient te geschieden in euro, zonder enig recht op opschorting en/of verrekening door bijschrijving op een door Careflex aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen. Betaling volgt na de levering van de betreffende diensten, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.
Indien de wederpartij niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is zij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Careflex heeft het recht, de nakoming van haar verbintenissen jegens de wederpartij op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd haar overige rechten.

3.
Blijft de wederpartij in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt zij aan Careflex van rechtswege een boeterente gelijk aan de wettelijke handelsrente plus 4, berekend over het niet betaalde bedrag, welke boeterente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten
bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00 exclusief omzetbelasting.

4.
De administratie van Careflex strekt tot volledig bewijs ter zake hetgeen de wederpartij aan Careflex is verschuldigd, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs.

Artikel 5. Beëindiging/verplaatsen opleiding

Overeenkomst op afstand

1.
Indien de wederpartij een particulier is, heeft deze gedurende 7 werkdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

2.
In geval van ontbinding dient de wederpartij het ontvangen onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Careflex te retourneren. Careflex is gerechtigd de directe kosten van terugzenden voor rekening te laten komen van de wederpartij. Het terugzenden is voor risico van de wederpartij.

3.
Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 5 lid 1, bestaat als de opleiding is aangevangen voordat de termijn van 7 werkdagen is verstreken.

Tussentijdse beëindiging

4.
Indien de wederpartij na aanvang van de opleiding de studieovereenkomst tussentijds beëindigd, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de wederpartij aan Careflex betaalde of nog verschuldigde bedrag. Bij terugzending van materialen bij ontbinding gelden de voorwaarden zoals in artikel 5 lid 2 beschreven.

5.
Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van een opleiding is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat Careflex een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of enigszins.

Artikel 6. Verplaatsing opleiding/wijziging opleiding

1.
Careflex kan in uitzondelijke gevallen op verzoek van de wederpartij een opleiding verplaatsen naar een andere locatie, andere datum en/of tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een opleiding ligt uitsluitend bij Careflex. Bij wijziging van het programma en/of inhoud van de opleiding gelden identieke voorwaarden.

Artikel 7. Uitval docent

1.
Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Careflex –voor zover mogelijk– voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Careflex de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden gegeven.

2.
In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de wederpartij geen recht op een (schade)vergoeding. Careflex zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van
lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.

3.
De wederpartij kan niet kosteloos een opleiding annuleren, of de overeenkomst
tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.


Artikel 8. Vertrouwelijkheid

Careflex, haar medewerkers en/of voor Careflex werkzame personen zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Careflex conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 9. Openbare uitingen

Het vermelden van de naam Careflex in bladen, folders of andere publieke uitingen kan uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van de directie. Careflex zal zonder toestemming geen naamsvermelding doen van instelling of bedrijf of het samenwerken met opdrachtgever op internet publiceren dan wel op welke wijze dan ook ten toon spreiden.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Careflex verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Careflex. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Careflex.

Artikel 11. Einde van de overeenkomst/opschorting

1.
Indien er naar het oordeel van Careflex gegronde redenen bestaan om te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet behoorlijk of tijdig zal nakomen, is de wederpartij verplicht om op eerste verzoek van Careflex terstond genoegzame, in de door Careflex gewenste vorm, zekerheid, waaronder ook wordt verstaan het vestigen van zakelijke zekerheidsrechten, te stellen voor de volledige nakoming van de (betalings-)verplichtingen.

Indien de wederpartij niet binnen 7 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek gehoor geeft aan een dergelijk verzoek, is Careflex gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten of deze overeenkomst te ontbinden.

2.
Indien er sprake is van overmacht is Careflex gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de enige overeenkomst met de wederpartij op te schorten. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Careflex die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Met overmacht word ook bedoeld het plotseling overlijden van medewerker dan wel sterfgeval in eerste graad van medewerker of ziekte. In deze gevallen kunnen eventuele schade en/of extra kosten niet worden verhaald op Careflex. Indien de overmachtssituatie langer voortduurt dan twee maanden is Careflex gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.
Indien de wederpartij niet (tijdig) aan haar verplichtingen voldoet heeft Careflex het recht om haar dienstverlening op te schorten. De wederpartij is alsdan in gebreke, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Careflex gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schrifteljke verklaring te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Careflex geleden schade, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, kosten en renten.

4.
Onverminderd het voorgaande is Careflex gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden in de volgende gevallen:
– De wederpartij vraagt surseance van betaling aan.
– De wederpartij vraagt haar eigen faillissement aan en/of wordt in staat van faillissement verklaard.
– De wederpartij legt haar onderneming stil.
– De wederpartij liquideert haar onderneming.
– Op (een aanzienlijk deel van) de activa van de wederpartij wordt beslag gelegd.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen Careflex en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit rechtsverhoudingen tussen Careflex en de wederpartij zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Breda.